عنوان فارسی : مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو 1397/07/12

ترجمه مقاله درباره مدیریت ساخت و ساز، اماده دانلود است. موفق بودن در مدیریت یک پروژه ساخت و ساز، به آشنایی با چالش ها و مشخصات خاص آن پروژه نیاز دارد. ساخت متروی زیرزمینی، شرایط و پیچیدگی های خاص خودش را دارد. در این مقاله، این پیچیدگی ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند.
مقاله ترجمه شده مهندسی عمران ، معماری با

عنوان انگليسی : Management and Planning Under Complexities of Metro Construction       Author: AliensFaith
HighTech FinTech researcher, university lecturer & Scholar. He is studying his second doctoral degree at the Hague International University. Studying different fields of Sciences gave him a broad understanding of various aspects of life. His recent researches covered AI, Machine-learning & Automation concepts. The Information Technology Skills & Knowledge gave his company a higher position over other regional high-tech consultancy services. The other qualities and activities which can describe him are a Hobbyist Programmer, Achiever, Strategic Thinker, Futuristic person, and Frequent Traveler.
%d bloggers like this: