عنوان فارسی : مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی 1398/05/28

پروژه های مهندسی و اجرایی به دو اصل اساسی وابسته هستند: (1) توانایی برنامه ریزی و مدیریت بخش های فنی پروژه از قبیل وظایف و منابع؛ و (2) توانایی دست اندر کاران پروژه برای تبدیل عملی به یک تیم با عملکرد بالا. در این مقاله، رویکرد مهندسی در موفقیت پروژه مورد بازنگری قرار می گیرد تا بر این امر مجدداً تأکید داشته باشد که تیم های دارای کارایی بالا از طریق درک اهمیت شبکه پروژه باید گسترش یابند.
مقاله ترجمه شده مهندسی عمران ، معماری با

عنوان انگليسی : Social Network Model of Construction       Author: AliensFaith
HighTech FinTech researcher, university lecturer & Scholar. He is studying his second doctoral degree at the Hague International University. Studying different fields of Sciences gave him a broad understanding of various aspects of life. His recent researches covered AI, Machine-learning & Automation concepts. The Information Technology Skills & Knowledge gave his company a higher position over other regional high-tech consultancy services. The other qualities and activities which can describe him are a Hobbyist Programmer, Achiever, Strategic Thinker, Futuristic person, and Frequent Traveler.
%d bloggers like this: