ورود کشتی‌های چینی به آب‌های سرزمینی ژاپن

کشتی‌های گارد ساحلی چین وارد آب‌های سرزمینی ژاپن در اطراف جزایر مورد مناقشه سنکاکو در دریای چین شرقی شدند      Author: AliensFaith
HighTech FinTech researcher, university lecturer & Scholar. He is studying his second doctoral degree at the Hague International University. Studying different fields of Sciences gave him a broad understanding of various aspects of life. His recent researches covered AI, Machine-learning & Automation concepts. The Information Technology Skills & Knowledge gave his company a higher position over other regional high-tech consultancy services. The other qualities and activities which can describe him are a Hobbyist Programmer, Achiever, Strategic Thinker, Futuristic person, and Frequent Traveler.
%d bloggers like this: